Информация для акционеров

До уваги:

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Консюмерс-Скло-Зоря» (код ЄДРПОУ – 22555135, місцезнаходження: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року о 10 годині ранку за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Зоря, вул. Промислова, 1, актовий зал (3-й поверх, к. 302).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися з 9.30 до 9.55 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради.

9. Обрання члена Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради.

11. Обрання члена Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради.

13. Обрання члена Наглядової ради.

14. Обрання члена Наглядової ради.

15. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314, приймальня, у робочі дні з 8.30 до 16.30, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор Аксель Гільйото. Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 Довідки за телефоном: (0362) 692-104, 692-106.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2015 р.

Попередній 2014 р.

Усього активів

751788

594169

Основні засоби                             

262406

250568

Довгострокові фінансові інвестиції         

0

0

Запаси   

176785

129870

Сумарна дебіторська заборгованість         

240492

184336

Грошові кошти та їх еквіваленти            

48156

5307

Нерозподілений прибуток                    

4007

-36991

Власний капітал                            

460900

415761

Статутний капітал

362007

362007

Довгострокові зобов'язання                 

149472

0

Поточні зобов'язання                       

101286

136613

Чистий прибуток (збиток)                   

41195

3944

Середньорічна кількість акцій (шт.)

37119

37119

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп     власних акцій протягом періоду             

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

626

575

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента- Apr 2012 

Pічна інформація емітента 2012 (10042013)

Pічна інформація емітента 2012 (11062013)