Informacje dla akcjonariuszy

До уваги:

Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Консюмерс-скло-Зоря»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства „Консюмерс-Скло-Зоря” (код ЄДРПОУ – 22555135, місцезнаходження: 35314, Рівненська область, Рівненський район, село Зоря, вул. Промислова, 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2012 року о 10 годині ранку за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Зоря, вул. Промислова, 1, актовий зал (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися з 9:30 до 9:55 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2012 року.

Порядок денний загальних зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 р.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 р.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 р.
 8. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
 9. Обрання члена Наглядової ради.
 10. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
 11. Обрання члена Наглядової ради.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Промислова 1, с. Зоря Рівненського району Рівненської області, приймальня, у робочі дні з 8-30 до 16-30, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Фінансовий директор Песенков К.О. Довідки за телефоном (0362) 692-104.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 2011 рік
звітний попередній
Усього активів 526468 527380
Основні засоби 267121 295163
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 74183 58497
Сумарна дебіторська заборгованість 116413 99434
Грошові кошти та їх еквіваленти 51069 56849
Нерозподілений прибуток 15451 9619
Власний капітал 472147 466280
Статутний капітал 362007 362007
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 38687 49078
Чистий прибуток (збиток) 5832 (5391)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37119 37119
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 542 556

 

Уповноважений Наглядової ради
Песенков Кирило Олександрович

М.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента- Apr 2012 

P чна нформац я ем тента 2011 р к