Інформація для акціонерів

До уваги:

 Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Консюмерс-Скло-Зоря» (код ЄДРПОУ – 22555135, місцезнаходження: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10 годині ранку за адресою: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, актовий зал (3-й поверх, каб. 302).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися з 9.30 до 9.55 в день проведення зборів за місцем проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Oбрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: п. Крестьяну Наталію Сергіївну Головою лічильної комісії, п. Красномовець Наталію Олегівну членом лічильної комісії та п. Порошок Олександру Олегівну членом лічильної комісії».

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати п. Трушевську Наталію Віталіївну Секретарем Зборів».

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: «1. Визнати господарську діяльність Товариства у 2017 році задовільною.

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.»

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 р.

Проект рішення: «Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 5% чистого прибутку Товариства віднести до Резервного Капіталу, а решту суми чистого прибутку Товариства залишити не розподіленим, з метою його використання в поточній господарській діяльності Товариства.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 р.

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Генерального директора у 2017 році.

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.»

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 р.

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Ревізора Товариства у 2017 році.

2. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.»

8. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати п. Дідьє Фонтена членом Наглядової ради Товариства.»

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах розміщена на веб-сайті Товариства: ua.verallia.com.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314, приймальня, у робочі дні з 8.30 до 16.30, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор Даніель Саксік.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідного до чинного законодавства України.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводитиметься виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 20 березня 2018 р., загальна кількість акцій становить 37 119, кількість голосуючих акцій становить 35 886.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства представник акціонера повинен надати документ, що посвідчує особу представника акціонера та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідного до чинного законодавства України.

 

Довідки за телефоном: (0362) 692-106.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний − 2017

Попередній − 2016

Усього активів

1 078 703

957 739

Основні засоби

(за залишковою вартістю)

453 285

506 587

Запаси

221 697

216 349

Сумарна дебіторська заборгованість

275 899

209 719

Гроші та їх еквіваленти

91 994

6 372

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

71 978

1 422

Власний капітал

530 931

460 375

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

362 007

362 007

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6 182

6 346

Поточні зобов'язання і забезпечення

541 590

491 018

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

70 556

267

Середньорічна кількість акцій (шт.)

37 119

37 119

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1 900,81

7,19

  23.03.2018 р. Уповноважений Наглядової Ради Даніель Саксік

УВАГА! 

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2018 р., загальна кількість акцій становить 37 119, кількість голосуючих акцій становить 35 886."

 25.04.2018 р.   Уповноважений Наглядової Ради Даніель Саксік