Інформація для акціонерів

До уваги:

 

   Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Консюмерс-Скло-Зоря» (код ЄДРПОУ – 22555135, місцезнаходження: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 10 годині ранку за адресою: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, актовий зал (3-й поверх, каб. 302).

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися з 9.30 до 9.55 в день проведення зборів за місцем проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання лічильної комісії.

 

Проект рішення: «Oбрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: п.  Крестьяну Наталію Сергіївну Головою лічильної комісії, п. Красномовець Наталію Олегівну членом лічильної комісії та п. Пророк Ярославу Миколаївну членом лічильної комісії».

 

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення: «Обрати п. Зубенко Анастасію Вадимівну Секретарем Зборів».

 

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

 

Проект рішення: «1. Визнати господарську діяльність Товариства у 2016 році задовільною.

 

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р»

 

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.

 

Проект рішення: «Не розподіляти прибуток Товариства за 2016 рік у зв’язку з його відсутністю»

 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 р.

 

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Генерального директора у 2016 році.

 

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік»

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.

 

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

 

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 р.

 

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Ревізора Товариства у 2016 році.

 

2.  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік»

 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

 

Проект рішення: «Достроково припинити повноваження п. Кравчук Лілії Анатолівни як Ревізора Товариства»

 

9. Обрання Ревізора Товариства.

 

Проект рішення: «Обрати Лукомського Володимира Івановича Ревізором Товариства.»

 

10.Обрання члена Наглядової Ради Товариства

 

Проект рішення: «Обрати Уга Жака Убера Деніселя членом Наглядової Товариства.»

 

 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства:ua.verallia.com.

 

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідного до чинного законодавства України.

 

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314, приймальня, у робочі дні з 8.30 до 16.30, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор Даніель Саксік. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Довідки за телефоном: (0362) 692-106.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

звітний –

2016

попередній - 2015

Усього активів

957739

751788

Основні засоби

506587

262406

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

216349

176785

Сумарна дебіторська заборгованість

209719

240492

Грошові кошти та їх еквіваленти

6372

48156

Нерозподілений прибуток

-3907

4007

Власний капітал

455046

460900

Статутний капітал

362007

362007

Довгострокові зобов'язання

6346

189602

Поточні зобов'язання

496347

101286

Чистий прибуток (збиток)

267

41195

Середньорічна кількість акцій (шт.)

37119

37119

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

567

626

 

 

 

      22.03.2017 р.                                             Уповноважений Наглядової Ради Даніель Саксік